Wesprzyj naszą fundację

Każda Twoja złotówka to pomoc zarówno dla dziecka jak i dla rodziny zastępczej lub adopcyjnej. 

Najważniejszy dokument

Statut fundacji paro

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja “PARO” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Justynę Słowińską – Śliwińską aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15.10.2021 o sygnaturze 5650/2021 w kancelarii Notarialnej przed Notariuszem Julitą Pęską działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r.o fundacjach /Dz. U.1984Nr 21poz.97/ Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2019r.poz.688,1570,2020 z 2020r.poz284/ oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 2

1.Siedzibą Fundacji jest Miasto Świecie, województwo kujawsko-pomorskie.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
do właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Fundacja może używać nazw „Fundacja PARO” w skrócie: “PARO”
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w kontaktach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może przystępować do innych podmiotów prawa, w szczególności stowarzyszeń, spółek oraz organizacji zarówno w kraju, jak i organizacji międzynarodowych, może też łączyć się z innymi Fundacjami.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz znaku graficznego.
2. Fundacja może ustanawiać nagrody, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 5

1. Celami głównymi Fundacji jest:
a. propagowanie i zwiększanie świadomości społecznej na temat adopcji oraz pieczy zastępczej,
b. pomoc społeczna polegająca na zapobieganiu sieroctwu poprzez wsparcie rodzin działających
w systemie pieczy zastępczej (w różnych formach działalności) i przysposabiającej w tym przeciwdziałanie w zakresie wykluczenia społecznego tych dzieci,
c. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
d. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
e. współpraca ze środowiskami zainteresowanymi wspieraniem celów statutowych: dobroczynności, pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
f. poszukiwanie w kraju i za granicą oraz wdrażanie dobrych wzorców i praktyk w zakresie pomocy społecznej,
g. promocja i organizacja wolontariatu,
h. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
j. działalność charytatywna
k. usługi społeczne świadczone na rzecz społeczności lokalnej umożliwiające osobom znajdujących się w trudnej sytuacji w tym podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,
b. gromadzenie środków na rzecz realizacji celów statutowych,
c. powoływanie i/lub prowadzenie ośrodków preadopcyjnych/adopcyjnych,
d. organizowanie szkoleń, zajęć, poradnictwa w zakresie adopcji oraz pieczy zastępczej,
e. pomoc w zaspokajaniu potrzeb podopiecznym Fundacji,
f. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej
i samorządowej oraz lokalną społecznością w realizacji celów statutowych,
g. poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami w kraju i zagranicą w celu umożliwienia współpracy i wykorzystania ich potencjału poprzez możliwości pomocy rodzinom
w pieczy zastępczej na zasadach partnerskich,
h. promocję i organizację wolontariatu,
i. tworzenie lub uczestnictwo w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym,
j. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
k. inne działania na rzecz realizacji celów Fundacji.
2. Do realizacji celów i działań statutowych Fundacja może korzystać z pomocy wolontariuszy,
z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Do realizacji celów i działań statutowych Fundacja może również zatrudniać pracowników na zasadach ustalonych przez Zarząd Fundacji .
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Prowadzone przez Fundację rodzaje działalności podlegają rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów i kosztów oraz wyniku każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone
w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) oraz mienie ruchome o wartości 11.140zł (słownie: jedenaście tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§8

Dochody Fundacji w szczególności pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, subwencji , grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych,
c. dochodów z majątku Fundacji,
d. odsetek bankowych i depozytów, praw majątkowych
e. dochodów ze zbiórek publicznych ,darów i imprez publicznych, loterii,
f. wpływów z działalności statutowej Fundacji.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 9

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach
i udziałach, nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 8lit a Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane
są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji – o ile został powołany, kierując
się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

§ 10

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”
2. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

O ile uchwala Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ORGANY FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;

§ 13

1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków powołanych na czas nieoznaczony.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji może pełnić Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.
3. Nowych członków Zarządu w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania przez Fundatora.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji
c. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.

§ 14

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji w sposób demokratyczny we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji i Fundatora a w szczególności:
a) kierowanie działalnością Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

b) uchwalanie rocznych planów merytorycznych i finansowych,

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i ich prezentowanie w sposób przewidziany prawem.

d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

e) ustalenie planów zatrudnienia i płac oraz określenie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji; Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub
z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

f) ustanowienie i przyznawanie wyróżnień i odznaczeń dla osób zasłużonych dla Fundacji,
g)przedkładanie sprawozdań z działalności za dany rok właściwemu Ministrowi,
h) podejmowanie decyzji w sprawach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego,
i) wnioskowanie do Fundatora w sprawie zmian w statucie Fundacji
j) wnioskowanie do Fundatora w sprawie likwidacji Fundacji.
k) powoływanie i rozwiązywanie ciał konsultacyjno-doradczych w tym konsultacyjno –doradczych z udziałem pracowników celem zapewnienia demokratycznego zarządzania.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
5. W sprawach niemajątkowych każdy członek Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację
i składać w jej imieniu oświadczenie woli.
6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych składać może Prezes Fundacji – samodzielnie lub dwóch innych Członków Zarządu – łącznie.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji w tym do zawierania umów z o pracę i w ramach umów cywilno-prawnych
z członkami Zarządu.
8. W razie śmierci Fundatora spadkobiercy wskażą osobę, która będzie mogła wykonywać dotychczasowe uprawnienia lub będzie to mogła zrobić osoba przez Fundatora uprzednio wyznaczona. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.”

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków w tym Przewodniczącego Rady.
3. Funkcję Przewodniczącego Rady może pełnić Członek Rady wybrany przez Radę Fundacji lub wskazany przez Fundatora.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa
b) istotnego naruszenia postanowień statutu
c) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady
d) śmierci członka Rady
e) odwołania przez Fundatora
5a) Nowych członków Rady w miejsce osób , które przestały pełnić funkcje w powodów wskazanych w ust 5 pkt. a do e w celu uzupełnienia składu Rady powołuje Fundator.

Członkowie Rady Fundacji:

1.) Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2.) Nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 17
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji
ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd.
2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub Zarząd na pisemny wniosek członków Rady.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje – zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Na posiedzeniach Rady, mogą być obecni członkowie Zarządu – a za zgodą Przewodniczącego przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Decyzje w sprawie zmian Statutu, w tym również rozszerzenia celów Fundacji,
połączenia Fundacji z inną fundacją, podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
§ 19
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

2. W razie likwidacji Fundacji, funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji.

3. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innym organizacjom pozarządowym realizującym cele statutowe są zbieżne z celami do zawartych w niniejszym Statucie.
4. Likwidator zawiadamia właściwego Ministra o sposobie wykorzystania majątku i likwidacji Fundacji.
§ 20
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy.

…..……………………………..
Fundator